VINH QUANG và ĐỜI THƯỜNG - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Sau đỉnh vinh quang là cuộc sống...

More...

QUAN VỀ VƯỜN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Rời ghế nghỉ hưu thấy tiếc ghê...

More...

SÔNG CHU XA MỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thoáng xa mờ,,,sông Chu 

More...

CỬA MỞ - Thơ cảm tác

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Cửa mở" hôm nao khép lại rồi! (Tưởng nhớ Việt Phương)

More...

HỒ QUÝ LY - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Canh tân đất nước vận mờ nhòa

More...