THIỀN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cũng định mon men tới cõi Thiền

More...

THẢO DÂN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

lè tè cỏ dại mọc hoang rồi...

 

More...

NHẤT - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nhâm nhi tự sướng NHẤT nơi đây...

More...

NHỚ - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

nhớ vầng trăng tỏ cùng tri kỉ

More...

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

More...