THỦY HỬ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thiên thời, Địa lợi trong tay có...

More...

Đọc TAM QUỐC - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tam Quốc Diễn nghĩa - LA QUÁN TRỤNG

More...

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Những điều trông thấy...vẫn còn như...

More...

THIỀN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cũng định mon men tới cõi Thiền

More...

THẢO DÂN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

lè tè cỏ dại mọc hoang rồi...

 

More...