LỊCH SỬ - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Lịch sử - vòng quay của loài người

More...

CỬA MỞ - Thơ cảm tác

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Cửa mở" hôm nao khép lại rồi! (Tưởng nhớ Việt Phương)

More...

HỒ QUÝ LY - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Canh tân đất nước vận mờ nhòa

More...

ĐẤT - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đất tự ngàn xưa vẫn vậy thôi...

More...

TRẦN THỦ ĐỘ _ Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Lịch sử âm u mờ góc khuất. Công lao chói lọi sáng tài năng

More...