MỐI TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -- Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bát cháo hành nóng vẫn thơm để đời

More...

ĐÔI BỜ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thầm thì em hát khúc ĐÔI BỜ

More...

LẠI THÊM 1 ĐỀ XUẤT! - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Loại bỏ, hay là "giết " Chí Phèo?

More...

BẾN SÔNG XUA - Thơ tự do

By ĐINH HIỂU KHÁC

Vẫn ràn rạt gió chiều và lao xao sóng nước...

More...

ĐÔI ĐIỀU LẠM BÀN về CẢI CÁCH CHỮ VIẾT - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mới là ý tưởng...đã là điên!

More...