THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cờ đỏ bay trong bão tuyết rơi...

More...

ĐỌC THƠ NGUYỄN BÍNH - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thế là tàn những giấc mơ...

More...

THỦY HỬ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thiên thời, Địa lợi trong tay có...

More...

Đọc TAM QUỐC - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tam Quốc Diễn nghĩa - LA QUÁN TRỤNG

More...

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Những điều trông thấy...vẫn còn như...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','sk5mda2jg9p91v6mvk74hfps53','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:29','/news/page-3.html')