CÔNG ƠN TỔ TIÊN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đức thừa Tiên Tổ thiên niên thịnh

More...

THỀM XUÂN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cánh én chao nghiêng liệng cuối trời

More...

TẾT THỜI BAO CẤP - THơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đào nở tàn phai trong nắng sớm

 

More...

TẾT XƯA - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bỗng thấy nao lòng nhớ Tết xưa

More...

CHIỀU CUỐI NĂM - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Chiều cuối năm trôi trong gió Đông

More...